Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizuje projekt pt.

„Uwierz w siebie – integracja społeczna w gminie Trzydnik Duży”

który jest kontynuacją projektu z 2008 r.
Termin realizacji od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
Kwota do wykorzystania w projekcie 38 000,00 PLN


Cel projektu
Celem projektu jest podjęcie nauki przez młodych ludzi w wieku 15 do 25 roku życia z terenu gminy oraz:
- rozwój form aktywnej integracji,
- zwiększenie motywacji do podnoszenia poziomu wykształcenia i kontynuacji dalszej nauki,
- zwiększenie wiary we własne siły i możliwości,
- zapewnienie środków finansowych na edukację dzieci,
- wzrost świadomości przy wyborze szkoły.


Opis projektu

Grupą docelową projektu jest 7 osób młodzieży w wieku od 15 do 25 roku życia zagrożonej wykluczeniem społecznym. Wybrana grupa docelowa pochodzi z rodzin o niskich dochodach w przeliczeniu na jednego członka rodziny.

Liczba beneficjentów ostatecznych: 7 osób

Rodzaje otrzymywania wsparcia:

  • warsztaty z psychologiem: 7 osób,
  • warsztaty z doradztwa zawodowego: 7 osób,
  • zasiłek celowy: 7 rodzin,
  • podjęcie nauki: 6 osób.


Koordynatorem projektu jest kierownik Ośrodka – Beata Piątek.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z ramach Europejskiego Funduszy Społecznego.


Informacja o realizacji projektu Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trzydniku Dużym w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Uwierz w siebie – integracja społeczna w gminie Trzydnik Duży”

  

Na podstawie kontraktów socjalnych w ramach instrumentu aktywizacji społecznej zostały zorganizowane spotkania z:

terapeutą ds. uzależnień
na spotkaniu zostały przedstawione zagrożenia wynikające z nadużywania środków.

doradcą zawodowym (indywidualne i grupowe)
zajęcia miały na celu pomóc łatwiej podjąć decyzję o wyborze dalszej edukacji i wyborze zawodu zgodnie ze swoimi predyspozycjami osobowymi.

psychologiem
każdy beneficjent miał po 2 spotkania pt. „Uwierz w siebie”, które miały na celu zmotywowanie uczestników projektu do kontynuacji edukacji w szkołach średnich i na studiach wyższych, podniesienie wiary we własne siły i możliwości oraz uświadomienie że każdy może być wartościowym człowiekiem bez względu na to jakie ma pochodzenie.

W ramach tego projektu zapłacono pięciu uczestnikom czesne za naukę w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009 oraz dwóm uczestnikom czesne za I semestr roku akademickiego 2009/2010.

Beneficjentom zakwalifikowanym do udziału w projekcie w miesiącu styczeń 2009 r. było udzielone wsparcie finansowe w postaci zasiłku celowego przyznanego na podstawie przepisów
o pomocy społecznej.

Sporządzono 7 kontraktów socjalnych oraz przeprowadzono wywiad środowiskowy z każdą rodziną beneficjenta biorącego udział w projekcie.

W związku z promocją projektu zostały zakupione materiały promocyjne tj. tablice informacyjne o współfinansowaniu stanowiska pracy, naklejki z logo EFS.