KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane RODO)- (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1 z późn. zm.) informuje się, że:
Administrator:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym z siedzibą: Trzydnik Duży 59A, 23-230 Trzydnik Duży
Inspektor Ochrony Danych:
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. adres do korespondencji: Trzydnik Duży 59A, 23-230 Trzydnik Duży
Cel i podstawy przetwarzania:
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka, wypełnienia obowiązków nałożonych przepisami prawa, świadczenia usług dla zainteresowanych nimi osób.
Obowiązek prawny ciążący na Administratorze wynika z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (dla szczególnej kategorii danych: z art. 9 ust. 2 lit. b, g RODO)- w szczególności z:
• ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
• ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
• ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
• ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
• ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
• ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
• ustawy z dnia ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
• ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
• ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych
• ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym,
• ustawy z dnia 11 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym,
• ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,
• ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej,
• ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu
• innymi przepisami powszechnie obowiązującymi, w tym aktami prawa miejscowego, z których wynikają prawa oraz obowiązki prawne ciążące na Administratorze.

4. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody- art. 6 ust.1 lit. a RODO
Odbiorcy danych osobowych:
5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
Okres przechowywania danych osobowych:
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów o archiwizacji

Prawa osób, których dane dotyczą:
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także w przypadkach przewidzianych prawem- prawo do ich usunięcia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (Rozdział III RODO- Prawa osoby, której dane dotyczą)
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa
Informacja o wymogu podania danych osobowych:
9. Podanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów obowiązującego prawa jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie dobrowolne
10. Ponadto informuję, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 RODO.