Gmina Trzydnik Duży  przystąpiła do projektu „CZERWONY GUZIK ŻYCIA – aktywizacja społeczna i zdrowotna mieszkańców Powiatu Kraśnickiego”, który będzie realizowany przez Powiat Kraśnicki. Głównym celem Projektu  jest zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych, poprawa warunków opieki domowej oraz wzrost aktywności społecznej niesamodzielnych osób z niepełnosprwnością, z obszrów wiejskich w wieku 50+, które ze względu na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność wymagają opieki poprzez realizację indywidualnych i kompleksowych zintegrowanych usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej oraz zapewnienie niezbędnego sprzętu wspomagajacego.

Z terenu gminy  Trzydnik Duży  20 osób w wieku 50 +  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zostanie objętych usługami społecznymi oraz zostaną one objęte całodobową usługą monitoringu systemem przywoławczym (teleopieka)  w miejscu zamieszkania, zapewniając szybką i skuteczną reakcję w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

Projekt będzie realizowany  od  2018 r. a jego uczestnicy zostaną wyposażeni na okres dwóch lat  w bransoletki z tzw. „PRZYCISK ŻYCIA”, który pozwoli łączyć się z Centrum Zdalnej Opieki Medycznej i w razie potrzeby wezwać pomoc.

Każdy uczestnik projektu otrzyma również bezpłatne wsparcie psychologiczne oraz możliwość udziału w cyklu warsztatów ułatwiających osobom starszym funkcjonowanie w społeczności lokalnej.

Rekrutację osób zainteresowanych przystąpieniem do projektu prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w  Trzydniku Dużym w dniach  od 05.03.2018  do  20.03.2018 r.  Zapraszamy do kontaktu pod nr tel: (15) 8731875 .

 trzydnikduzy.ops.pl/files/Regulamin_rekrutacji.pdf