Akty prawne

Wszystkie akty prawne zapisane zostały w formacie pdf, który można przeglądać programem Adobe Reader lub Foxit.

Akty prawne dostępne do pobrania:

Akty prawne zapisane zostały w formacie pdf, który można przeglądać programem Adobe Reader lub Foxit.
 1. Ustawa o dodatkach mieszkaniowych

Akty prawne dostępne do pobrania:

Akty prawne zapisane zostały w formacie pdf, który można przeglądać programem Adobe Reader lub Foxit. 
 1. Uchwała NR XX/96/04 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym.

Akty prawne dostępne do pobrania:

Akty prawne zapisane zostały w formacie pdf, który można przeglądać programem Adobe Reader lub Foxit.
 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2008r. - tekst jednolity

 2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego z dnia 19 kwietnia 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 77 poz. 672)

 3. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września 2005 r. (Dz. U. z dnia 30 września 2005 r. Nr 189po z.1598)

 4. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 6 lipca 2006 r.(Dz. U. z dnia 25 lipca 2006 r. Nr 134 poz. 943)

 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

 6. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r.o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity) Dz.U.06.139.992

 7. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005 r. Nr 105 poz. 881)

 8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2006 r. Nr 58 poz. 401)

 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych

 10. Ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej z dnia 22 kwietnia 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 86 poz. 732)

 11. Rozporządzenie Ministra polityki Społecznej z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń (Dz. U. z 2005 r. Nr 105 poz. 882)

 12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń

 13. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. z 1982 r. Nr 35 poz. 230) - tekst ujednolicony

 14. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 75 poz. 468) - tekst ujednolicony