Informacje o projekcie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie rozpoczął realizację projektu partnerskiego pn. „Polityka Senioralna EFS+” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne Priorytetu VIII Zwiększenie Spójności Społecznej Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Projekt skierowany jest do  seniorów, tj. osób w wieku 65 lat i więcej – w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, a także do opiekunów faktycznych osób w wieku 65 lat i więcej z województwa lubelskiego. Adresatami projektu jest także kadra bezpośrednio świadczącej usługi na rzecz seniorów, w społeczności lokalnej.

Numer projektu:  FELU.08.05-IZ.00-0001/23

Całkowita wartość dofinansowania: 43 022 754,50 PLN

Okres realizacji projektu:  1 września 2023r. – 31 grudnia 2025 r.

 

Cel projektu

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych i zdrowotnych dla 12921 seniorów w wieku 65 lat i więcej, w szczególności dla osób w niekorzystnej sytuacji oraz dla ich opiekunów z 36 gmin z terenu województwa lubelskiego.

Cel szczegółowy projektu to zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 65 lat i więcej znajdujących się w niekorzystnej sytuacji oraz poprawa dostępności, w tym dla OzN, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanych usług społecznych, rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy, w tym rozwój i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania oraz tworzenie warunków do opieki domowej, m.in. funkcjonowania wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego. Projekt zakłada realizację kompleksowych działań odpowiadających na zidentyfikowane potrzeby w zakresie wsparcia opiekunów faktycznych poprzez objęcie ich działaniami wspierającymi, doradczymi i szkoleniowymi mającymi na celu doskonalenie ich umiejętności warunkujących efektywną opiekę i tym samym podnoszących jakość życia opiekunów i podopiecznych.

 

Formy wsparcia

Główny cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań:

 1. Usługi opiekuńcze świadczone w społeczności lokalnej, w formach dziennych, w tym, rodzinne domy pomocy, dzienne domy pomocy.
 2. Tworzenie warunków i usług w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania.
 3. Wsparcie opiekunów faktycznych (nieformalnych) osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu m.in. poprzez poradnictwo psychologiczne i gerontologiczne.
 4. Szkolenia kadry bezpośrednio świadczącej usługi na rzecz seniorów.
 5. Pomoc prawna dla osób w wieku 65 lat i więcej.
 6. Doradztwo w zakresie dostępności.
 7. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.
 8. Zakup opasek życia z systemem przywołującym i pakietów bezpieczeństwa dla seniorów. 

 

Grupy docelowe 

Grupa docelowa projektu to trzy typy odbiorców:

 1. Osoby starsze w wieku 65 lat i więcej, które wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym: OzN i chorobami wieku starczego, osoby samotne, osoby starsze potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, wykluczone komunikacyjne, z utrudnionym dostępem do placówek medycznych, borykające się z problemami finansowymi oraz brakiem wsparcia ze strony rodziny/dzieci. Wśród ogólnej liczby osób ważną grupę stanowią OzN, to główni odbiorcy usług opiekuńczych, asystenckich i sąsiedzkich, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.
 2. Opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych w wieku 65 lat i więcej, którzy sprawują opiekę bez obowiązku ustawowego zaspokajając codzienne potrzeby życiowe, zapewniając opiekę higieniczną, ułatwiając utrzymanie kontaktu z innymi w środowisku seniora.
 3. Osoby stanowiące kadrę realizującą działania w obszarze usług społecznych.

Łącznie wsparciem w ramach projektu zostaną objęte 13581 osoby, w szczególności zamieszkujące obszary, z ograniczeniami w dostępie do usług społecznych, osoby w wieku 65 lat i więcej, w tym mieszkańcy gmin, na terenie których brakuje usług opiekuń. i/lub świadczone usługi są niewystarczające.

Przy doborze uczestników projektu(UP)będziemy stosować zasadę polityki równych szans,która zapewni obiektywny system doboru uczestników projektu na każdym etapie jego realizacji. Z efektów projektu będą korzystać wszyscy UP bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Grupa docelowa: osoby ze szczególnymi potrzebami m.in. w zakresie dostępu do wysokiej jakości spersonalizowanych usług świadczonych w środowisku lokalnym zapewniających odbiorcom możliwość niezależnego życia i włączenia społecznego zgodnie z art. 19 Konwencji o prawach OzN, Koment. ogólnym nr 5 do tej Konwencji i Uwagami Podsumowującymi Komitetu do spraw Praw ONZ.

 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa projektu Polityka Senioralna EFS+

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2a - Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 2b - Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 3 - Deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 4 - Wykaz partnerów

Załącznik nr 5 - Indywidualna Karta Wsparcia

Załącznik nr 6 - Karta oceny