Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym
w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
realizuje projekt pt.
 

„Uwierz w siebie – integracja społeczna w gminie Trzydnik Duży”

który jest kontynuacją projektu z 2008 r.
Termin realizacji od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.
Kwota do wykorzystania w projekcie 118 648,10 PLN
w tym wkład własny 12 458,05 PLN
 
Cel projektu
Celem projektu jest podjęcie nauki przez młodych ludzi w wieku 15 do 25 roku życia z terenu gminy oraz:
- zapoczątkowanie procesu zmiany stylu życia podopiecznych i ich funkcjonowania w społeczności lokalnej (trening kompetencji i umiejętności),
- zwiększenie motywacji do podnoszenia poziomu wykształcenia,
- zwiększenie szans podopiecznych do prawidłowego funkcjonowania na rynku pracy poprzez nabycie kompetencji w zakresie aktywnego poszukiwania pracy,
- poprawa jakości i skuteczności pracy socjalnej poprzez zatrudnienie w OPS Trzydnik Duży do końca 2010 roku dodatkowego pracownika socjalnego
 
Opis projektu:
Grupą docelową projektu jest 12 osób młodzieży w wieku od 15 do 25 roku życia zagrożonej wykluczeniem społecznym. Wybrana grupa docelowa pochodzi z rodzin o niskich dochodach w przeliczeniu na jednego członka rodziny.    
 
Liczba beneficjentów ostatecznych: 12 osób
 
Rodzaje otrzymywania wsparcia:
- aktywna integracja:
- trening kompetencji i umiejętności społecznych: 12 osób,
- trening pracy: 12 osób,
- spotkania grupowe wszystkich uczestników projektu w ramach grupy wsparcia,
- finansowanie zajęć szkolnych osób które opłacają czesnego za udział w zajęciach,
- zasiłek celowy: 12 rodzin,
 
Koordynatorem projektu jest kierownik Ośrodka – Beata Piątek.
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z ramach Europejskiego Funduszy Społecznego.

------------------------------------------------------

REALIZACJA PROJEKTU W ROKU 2010

Na podstawie kontraktów socjalnych w ramach instrumentu aktywizacji społecznej zostały zorganizowane spotkania z:

o terapeutą kompetencji i umiejętności społecznych
        trening obejmował naukę umiejętności komunikacji interpersonalnej, trening asertywności, umiejętności społeczne (rozwiązywanie konflikt, konstruktywna krytyka, wyrażanie opinii)

o Organizacja treningu pracy
         spotkania dotyczyły przygotowania beneficjentów do intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy, przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, pisania CV, podania o pracę. Udział w treningu pracy miał na celu przygotowanie do zwiększenia ich aktywności zawodowej, kształtowania postaw samodzielności w funkcjonowaniu na rynku pracy oraz ukierunkowanie na identyfikację własnych zasobów i potrzeb zawodowych.

o Spotkania w ramach grupy wsparcia
        zajęcia uruchomiły działania samopomocowe, które pozwoliły na przeciwdziałanie bierności
i wykluczeniu społecznemu, zmianę świadomości, nabycie umiejętności dążenia do wspólnego celu, podniesienie odporności psychicznej osób, przełamanie problemów izolacji społecznej.

 W ramach tego projektu zapłacono czterem uczestnikom czesne za naukę w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010 r. oraz dwóm uczestnikom czesne za II semestry roku akademickiego 2009/2010 i I semestr roku akademickiego 2010/2011.

Beneficjentom zakwalifikowanym do udziału w projekcie w miesiącu czerwiec, wrzesień i grudzień  2010 r. było udzielone wsparcie finansowe w postaci zasiłku celowego przyznanego na podstawie przepisów o pomocy społecznej.

Sporządzono 12 kontraktów socjalnych oraz przeprowadzono wywiad środowiskowy z każdą rodziną beneficjenta biorącego udział w projekcie.

Ponad to w ramach projektu został zatrudniony nowy pracownik socjalny oraz zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem dla tego pracownika.

W związku z promocją projektu zostały zakupione materiały promocyjne tj. plakaty, ulotki i nalepki z logo EFS oraz stworzona została strona internetowa.