Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym
w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
realizuje projekt pt.
 

„Uwierz w siebie – integracja społeczna w gminie Trzydnik Duży”

który jest kontynuacją projektu z 2008 r.
Termin realizacji od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.
Kwota do wykorzystania w projekcie 155 969,00 PLN
w tym wkład własny 16 376,75 PLN
 
Cel główny projektu:
aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Trzydnik Duży;

Cele szczegółowe projektu:
- nabycie kompetencji społecznych,
- aktywizacja zawodowa,
- aktywizacja edukacyjna,
- upowszechnianie pracy socjalnej,
- poprawa sytuacji finansowej,
 
Opis projektu:
Grupą docelową projektu jest młodzież w wieku od 15 do 25 roku życia zagrożona wykluczeniem społecznym z terenu gminy Trzydnik Duży. Są to osoby pochodzące z rodzin o niskich dochodach w przeliczeniu na jednego członka rodziny. Wybrana grupa docelowa będzie liczyć 12 osób w tym 10 osób będzie kontynuowało udział w projekcie, natomiast 2 osoby będą brały udział w projekcie po raz pierwszy. W danej grupie będzie jedna osoba niepełnosprawna. 
 
Liczba beneficjentów ostatecznych: 12 osób (7 K i 5 M)

Rodzaje otrzymywania wsparcia:
- aktywna integracja:
- trening kompetencji i umiejętności społecznych: 12 osób,
- trening pracy: 12 osób,
- spotkania grupowe wszystkich uczestników projektu w ramach grupy wsparcia,
- porady psychologiczne: 12 osób,
- wszyscy uczestnicy otrzymają Certyfikat ukończenia szkoleń,
- finansowanie zajęć szkolnych osób, które opłacają czesnego za udział w zajęciach,
- kurs prawa jazdy dla 4 beneficjentów oraz jeden egzamin na prawo jazdy
- zasiłek celowy: 12 uczestnikom projektu,
 
Koordynatorem projektu jest kierownik Ośrodka – Beata Piątek.
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z ramach Europejskiego Funduszy Społecznego.

------------------------------------------------


Realizacja   projektu  „Uwierz w siebie – Integracja społeczna w gminie Trzydnik Duży „  w   2011 r.
 

W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Zespół Projektowy składający się z pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym zrealizował projekt systemowy pt. „Uwierz w siebie – Integracja społeczna w Gminie Trzydnik Duży” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Celem głównym projektu była aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 
W projekcie brało udział 12  osób młodzieży w wieku od 15 do 25 lat  z terenu gminy Trzydnik Duży w tym jedna osoba zaliczona do osób niepełnosprawnych. Z osobami biorącymi udział w projekcie  pracownicy socjalni zawarli kontrakty socjalne na podstawie których realizowano działania z zakresu aktywnej integracji.
 
W projekcie wykorzystano i zrealizowano następujące instrumenty aktywnej integracji:
 
1. Aktywizacja społeczna  została zrealizowana poprzez przeprowadzenie szkolenia z zakresu  treningu kompetencji i umiejętności społecznych.
W szkoleniu brali udział wszyscy uczestnicy projektu, którym zostały wydane zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia.
 
2. Aktywizacja zawodowa została zrealizowana poprzez przeprowadzenie szkolenia z zakresu organizacji treningu pracy. W szkoleniu brali udział wszyscy uczestnicy projektu, którym zostały wydane zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia.
 
3. Aktywizacja edukacyjna – w ramach tego instrumentu zostały sfinansowane zajęcia szkolne związane z uzupełnieniem wykształcenia ogólnego na poziomie ponadgimnazjalnym oraz wyższym tych uczestników projektu, którzy kontynuowali lub podjęli naukę  i opłacali czesne. Jedenastu uczestników projektu od września lub października 2011 r. podjęło dalszą naukę. 
 
W ramach tego instrumentu został sfinansowany kurs prawa jazdy oraz jeden egzamin na prawo jazdy dla 4 uczestników projektu.
 
Beneficjentom biorącym udział w projekcie udzielono również wsparcia finansowego w postaci zasiłków celowych oraz specjalnych zasiłków celowych, które stanowiły wkład własny do projektu, i zostały przyznane zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. 
 
Ponadto w ramach realizacji projektu od 01.04.2010 r. został zatrudniony pracownik socjalny do realizacji zadań zawartych w projekcie  i  w 2011 r. kontynuowano zatrudnienie tego pracownika. Został również zakupiony zestaw komputerowy z systemem operacyjnym WINDOWS  dla pracownika  realizującego zadania projektu.
 
W związku z promocją projektu w 2011 r. zostały zakupione materiały promocyjne tj. plakaty, ulotki, nalepki  oraz ROLL-UP, który zapewniał doskonałą wizualizację projektu a tym samym wspierał promocję projektu.
 
Łączna wartość projektu w 2011 r. wynosiła 119 564,80 zł.