Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym
w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
realizuje projekt pt.
 

„Uwierz w siebie – integracja społeczna w gminie Trzydnik Duży”

który jest kontynuacją projektu z 2008 r.
Termin realizacji od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.
Kwota do wykorzystania w projekcie 171 468,00 PLN
w tym wkład własny 18 036,00 PLN
 
Cel główny projektu:
aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Trzydnik Duży;

Cele szczegółowe projektu:
- aktywizacja społeczna,
- aktywizacja zawodowa,
- aktywizacja edukacyjna,
- upowszechnianie pracy socjalnej,
- poprawa sytuacji finansowej,
 
Opis projektu:
Grupa docelowa uczestników projektu jest zgodna z  Priorytetem  PO KL Poddzałanie  7.1.1  gdyż są to osoby korzystające ze świadczeń  pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności długotrwale  bezrobotni  o niskich  kwalifikacjach zawodowych. Wsparciem w ramach projektu  będzie objętych 15 os.( 13 K i 2M) w tym będzie  4 osoby powracające do projektu. Są to osoby bezrobotne  w wieku od 20 do 40 lat, o niskim poziomie wykształcenia (podstawowym, gimnazjalnym i  ponad gimnazjalnym) długotrwale korzystające ze świadczeń  pomocy społecznej, które zostaną poddane aktywizacji społecznej, edukacyjnej  i zawodowej  oraz integracji społecznej. Preferowanie kobiet  wynika z gorszej sytuacji  kobiet  na rynku pracy i będą one stanowiły 86,6 % beneficjentów ostatecznych.
 
Liczba beneficjentów ostatecznych: 15 osób (13 K i 2 M)

Rodzaje otrzymywania wsparcia:
- aktywna integracja:
- trening kompetencji i umiejętności społecznych: 15 osób,
- trening pracy: 15 osób,
- spotkania grupowe wszystkich uczestników projektu w ramach grupy wsparcia,
- wszyscy uczestnicy otrzymają Certyfikat ukończenia szkoleń,
- finansowanie zajęć szkolnych osób i studiów (2 os.), które opłacają czesnego za udział w zajęciach,
- kurs prawa jazdy oraz jeden egzamin na prawo jazdy
- zasiłek celowy: 15 uczestnikom projektu,
 
Koordynatorem projektu jest kierownik Ośrodka – Beata Piątek.
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z ramach Europejskiego Funduszy Społecznego.

------------------------------------------------

Informacje szczegółowe o projekcie