Kierownik:

Pracownicy socjalni:

Jednym z głównych zadań pomocy społecznej, a co za tym idzie i pracowników socjalnych naszego ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka poprzez podejmowanie szeregu działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz integracji ze środowiskiem.
Przy realizacji tych zadań, niezbędne jest bardzo dokładne zdiagnozowanie problemów występujących w rodzinie. Ma ono zazwyczaj miejsce podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego, który jest wymagany do przyznania pomocy z Ośrodka.

Rodzaj, forma i rozmiar świadczonej pomocy jest uzależniona od zgłaszanych potrzeb, okoliczności uzasadniających udzielenia pomocy i możliwości Ośrodka. Pomoc jaką ośrodek otacza podopiecznych to przede wszystkim:

- pomoc finansowa (w zależności od sytuacji: zasiłek celowy, okresowy, stały, celowy specjalny)
- pomoc rzeczowa - obiady dla dzieci i młodzieży w szkole: podstawowej, gimnazjalnej Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.
- pomoc w dotarciu do różnego rodzaju specjalistów takich jak: prawnik, lekarz, psychoterapeuta itp.
- poradnictwo socjalne, które w szczególności zakłada poinformowanie klienta o konsekwencjach podejmowanych przez niego działań lub ich braku. Szczególnie podczas poradnictwa, pracownik socjalny ma wprowadzić klienta na drogę wiodącą ku rozwiązaniu problemu, zmotywować go w pozostaniu na niej i wspierać w sytuacjach kryzysu i załamań
- działanie interwencyjne w sytuacji kiedy klient stanowi sam dla siebie zagrożenie lub gdy to zagrożenie istnieje ze strony innych ludzi (mowa tu w szczególności o zagrożeniu: materialnym, prawnym, zależności fizycznej i psychicznej). Działanie interwencyjne jest zazwyczaj poprzedzone zebraniem niezbędnych informacji a zaistniała sytuacja wymaga natychmiastowej lub jak najszybszej reakcji, tak aby bezpośrednio nastąpiła zmiana negatywnego stanu


Działając na rzecz klienta pracownik socjalny kontaktuje się z różnego typu instytucjami np. policją, kuratorem,, pracownikami ZUS, KRUS, lekarzem itp.
Pracownicy Pomocy Społecznej w szczególności zajmują się osobami lub rodzinami, w których występują podane niżej problemy:

- ubóstwo (gdy dochód osoby samotnie gospodarującej jest niższy niż 477 zł netto lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł netto)
- bezdomność
- bezrobocie (osoby długotrwale chore lub po 50 roku życia, bez pracy)
- niepełnosprawność orzeczona przez ZUS lub Zespół d.s. Orzekania o Niepełnosprawności
- długotrwała lub ciężka choroba
- potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
- brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo wychowawcze
- trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
- alkoholizm lub narkomania
- zdarzenie losowe (np. pożar mieszkania) lub sytuacja kryzysowa

Pracownicy ośrodka w nielicznych przypadkach przeprowadzają wywiad w celu przyznania świadczeniem opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych. Pomocy ta kierowana jest do osób, które nie mają możliwości uzyskania ubezpieczenia z innego tytułu (np. nie mogą zarejestrować się w Urzędzie Pracy, czy nie mogą być zgłoszone do ubezpieczenia przez członka rodziny). Wniosek o tę formę pomocy składa się w Ośrodku. Ubezpieczenie obowiązuje przez okres 30 dni.
Aby otrzymać pomoc finansową z tut. Ośrodka należy udokumentować wszystkie dochody netto uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

W zależności od występującego problemu w rodzinie, należy przedstawić:

- osoba niepełnosprawna: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie o rozpoznaniu schorzenia i konieczności stałego przyjmowania lekarstw czy stosowanie diety;
- osoba bezrobotna: świadectwa pracy za wcześniejsze okresy pracy, decyzję o rejestracji w Urzędzie Pracy, świadectwa ukończenia dodatkowych kursów itp.
- osoba opuszczająca zakład karny: decyzję o zwolnieniu z zakładu karnego.